• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی.

ویدیو های آموزشی

شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد