• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی.

سوالات متداول

شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد