• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی.

مقالات

شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد