• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی.

محصولات صادراتی

شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد