• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی.

جدول قیمت ها

قیمت مرغ زنده
عنوانحداقلحداکثرمیانگینتاریخ
آذربایجان غربی1399/09/20
آذربایجان شرقی1399/09/20
تهران164,500165,500165,0001399/09/20
کردستان159,500160,500160,0001399/09/20
گیلان164,500165,500165,0001399/09/20

قیمت نهاده
عنوانحداقلحداکثرمیانگینتاریخ
کنجاله سویا33,90035,75034,5171399/09/20
ذرت17,00017,10017,0501399/09/20
تخم مرغ157,167156,750150,7861399/09/20